Kompakt İplikler

  • Ne 20 / 1 penye kompakt triko & dokuma
  • Ne 24 / 1 penye kompakt triko & dokuma
  • Ne 28 / 1 penye kompakt triko & dokuma
  • Ne 30 / 1 penye kompakt triko & dokuma
  • Ne 36 / 1 penye kompakt triko & dokuma
  • Ne 40 / 1 penye kompakt triko & dokuma
  • Ne 50 / 1 penye kompakt triko & dokuma
  • Ne 60 / 1 penye kompakt triko & dokuma